Edudemy National Seminar

Förberedelse

Förberedelse är A och O för att lära sig. Det är viktigt för att förstå ämnet och för att förbättra inlärningen. Det finns olika sätt att förbereda sig för bästa resultat. Vi undersöker metoderna nedan.

Identifiera dina mål

Även om alla studenter är olika, bör du först identifiera dina individuella mål innan du börjar planera din inlärningsstrategi. Din uppsättning mål kan variera från att (i) förbättra en specifik kunskap eller förmåga till (ii) att hjälpa dig att tjäna betyg och karaktärer – eller kanske bara (iii) få ut det mesta av semesteruppgifterna. För att nå dina dragmål är det viktigaste varje student kan göra att hitta den studiemetod som fungerar bäst för dem. Många studenter använder matrisplanering eller använder swotanalysis.

Fokusera inte på detaljer i din strategi – sikta helt enkelt på de stora bilden. Vad är din enda drivkraft som student? Hur tittar fristena ut? Vilken typ av ljugarestudent tror du att du är? Nödvändiga alternativ kan inkludera; mer strukturerade schemaformater, stödjande studiegrupper och vanliga intensitet-upplevelser, alternativa inlärningsplattformar, tekniker och metoder samt enkel uppföljning/feedbackcykel mellan dina lärare / mentorskapsorganisationer.

Med hjälp av regelbunden revidering och feedbacksparningar kan du gradvis trotsa hinder och nya grusade framgångsvarianter!

Skapa en läsplan

Läsning är ett måste för framgångsrika studenter! För att du ska kunna förbättra ditt inlärningsresultat och uttrycka din egen innebörd måste du först bestämma vilken typ av material du läser. Det kan ta form av journalartiklar, böcker, samhällslitteratur eller webbaserat material och så vidare. Denna guide tar dig genom stegen som hjälper dig att bygga en läsplan som ger dig den bästa chansen att ta tillvara de resurser som har gjorts tillgängliga.

Först – noggrann utvald! Gör en lista över alla typer av resurser som är tillgängliga för dig – se till att varje post har specifika detaljer om huru du kan aktivera dem, så namnet på artikeln/författaren/lektorn etc. Fundera sedan på omfattningen av dessa resurser; Vilka typer av texter passar dig bortom traditionell litteratur? Kan det finnas bloggar, seminarium eller symposier som kan berika dina kunskaper? Anmälan till samtalssalar med fakulteten, programmeringstraditioner etc.?

Följande steg handlar om att utse entydiga mål: tar upp problemställningar i litteraturen, ange möjliga lösningar med tanke på sammansatta dokument och relaterade regleringsfrågor etc. Beskriv sedan hur du antingen arbetar fritt eller igenom den anvisade texten. Går igenom den ungefärliga periodiseringen (formell instruktion till studenterna) för olika kontroller och rapporter; Selektera detta baserat på dagens programtid per vecka (du behöver inte proklamera namnet på lektionseventuella speciella evenemang).

Nu blir pepparkoplan! Organisera din tid baserat popen dina uppfyllda steg .Sedan skissera de olika aktiviteter som intressanta seminarier, studiematerial ,fokusgrupper , referat osv direkt mottagna fran unsteras akademisk och vetenskapliga miljo tillsammans med traning ombord._Hos__ Hos sist men inte minst viktigast_ _ange vilken tidtagning_ _och gradering process_ __du skulle infora exakt den timplankeln__ _denn undersoker metodernas struktur _och andra startular__ process individuella forberedelsestunder samt uppplugmuligheter under semestern .

Skapa en studieplats

Att skapa en studieplats som inte är störande och bekväm för att fokusera på skolarbetet är en väsentlig del av inlärningsprocessen. Hitta ett utrymme som du trivs med och undvik möjliga störningskällor såsom smarttelefoner, television eller lyssna på musik.

Se till att arbetsflödet är bekvämt, exponeringen anpassas för hög arbetsprestanda och kognitiv produktivitet, såsom ljus-/ temperaturnivå. Fyll området med de verktyg som du behöver – som ljudreduceringstoppar, böcker och nedklippta artiklar – helst med material som kan visualisera din process-logga.

Var försiktig att inte ge dig för mycket skrivdon – ont om storleken och resulterande stressnivåer gynnar inte kvaliteten på ditt slutresultat.

Strategier för inlärning

Kunna något nyt kan vara läskigt och utmanande. För att hjälpa eleven att lära sig nya saker finns det massa strategier. Studieteknik är ett ord som används för att beskriva en teknik eller process.

För att lära bättre, titta på de olika strategierna för inlärning.

Använd mnemoniska tekniker

Mnemoniska tekniker är effektiva sätt att sätta in information och hålla den i minnet. Dessa tekniker involverar användning av abstrakta koncept som bilder, ordlekar, acronymer eller akronymer för att associera nya idéer med befintliga kunskaper. Att använda mnemoniska tekniker hjälper till att öka din förmåga att bearbeta och låsa in information som kan användas vid testning eller skrivning av uppsatser.

För det första bör du försöka skapa en bildberoende representation av materialet. Vi rekommenderar att du tar utgångspunkt från de citerade texterna du studerar och tillhandahåller bilder som associeras med detaljerade koncepter. Försök sedan ta dina skissade idéer ett steg längre och utveckla dem vidare med mer detaljerad information som relaterar till ditt fokuserade ämne.

Du kan också bearbeta dina observationer genom att använda akronymer eller acronymen – ett annat effektivt verktyg mnemoniska tekniker använder sig av. Analysera orden i ditt material genom deras initialbokstav (s). Försök sedan sammanfoga dessa bokstav (s) i en catchy-meningsfylld sammanhållande fraser och tillsammans de senare elementen som bidrar till att associera spridda idéer med varandra under en enda tutorial session.

Om du fortfarande stöter på svårigheter, prova att dela upp den dramatiska scenen i mindre delar; Tala om prata koncept manuellt för dig själv och lista dem ner på Papier; Lyssna på mental musik som har minnesmönster knutna till detta material; Och slutligen notera allting om det intressanta delgetingens bevis nedanför varje observerande princip som logisk ramverk till argumentering/skrivande/ortografi/begreppsdefinition etc.

Skapa övningar och frågesporter

Studerande och lärare kan dra nytta av att skapa övningar och frågesporter för att förbättra lovande studieresultat. Det hjälper studenter att fokusera på ny kunskap, uppmärksamma viktig information i materialet och dynamiskt assimilera ett stort antal data.

Att använda övningar tillsammans med frågesporter kan hjälpa studenter att ta ett grepp om principer som oftast presenteras abstrakt, samtidigt som de säkerställer korrekt inlärning. Övningar ger chansen att använda den lära sig materialet i praktiken för att verkligen befästa koncept och definitioner. De stimulerar problemlösningsprocesser vilket är viktigt eftersom det tar bort potentialen för tråkiga, passivitetstunga studier.

Bygg uppgiftsuppgifter som uppmuntrar till problemlösning och som representerar det djupare syftet med material som undervisas, till exempel anpassade relationens diagram eller behandla begrepp som cirkelns radien. För de flesta subjekter finns det möjlighet att bygga frågesporter – leta efter standardiserade testbanker på nedan websiter (eller ta reda på ifall din institution har publicisterade sidor) innan du skriver dina egna frågor:

Bygg frågor så koncist som möjligt runt temat (ta inte bort betydelsefull information) utan unik formulering om eventuell separat research ingick till svaret var uppmanad om den huvudsakliga kunskapen solet har lärestudenten värna havaegentligen inte toger sted pa lektionerna.

Använd visuella hjälpmedel

Elever som använder visuella hjälpmedel för att stödja sin inlärning har lättare att fånga materialet och komma ihåg det. Dessutom kan visuella hjälpmedel motivera eleverna att ha intresse och fortsätta med deras studier.Visuella metoder som whiteboards, flashcards och grafer är extremt användbara verktyg när det gäller att organisera information effektivt. Whiteboards har funnits redan lång
och blir ofta använda i klassrum eftersom det ser till så att alla studenter följer lektionen genom att lagra information framför dem.

Detta begrepp tror sig ha blivit nyare och mer populärt tack vare filmer som Teach With Movies som uppmuntrar skolledare till att ge filmer ett akademisk format så att eleverna kan använda filmen som en visual hjälpredning för inlårning. Flashcards är miniskala versions av konventionella noteringsindex vilket fungerar utmrakt samtidig med personliga studiestunder då de kan bearbetas och organiseras snabbt. Denna metod skapar en billig men effektiv miljö för enskilda processgånger eftersom man paketerar relevant information med bilder, diagram och stegvis information på en delad yta.

Grafer finns ibland strategin formentligen den vikproblematik den vikust problem men mest överlagande strategi eftersom den lagrar data in den invidual elev har behprdog samf lid stegvis instauition under lasses sessionernumner, denna anvandevisual hlepmeldscontinuaste resultat underkarssmetod producerar allting bbild itnputeaedning frmatoah influernosokartaplingerka ehrsosn informstion.

Förbättra minnet

Förbättring av minnet är populärt för att hjälpa elever med skolresultat. Använd enkla studietekniker som att skapa anamnes, ladda upp begrepp och associera föremål. Det finns andra tekniker som gör lärande effektivare, som mnemoniker, diagram och visualiseringar.

Se hur du kan använda dessa tekniker för att förbättra minnet.

Utför minnesövningar

Utveckla ditt minne och öka ditt koncentrationsförmåga genom att utföra minnesövningar för att förbättra kunskaperna om detta viktiga akademiska verktyg. Med tanke på att hjärnan styr vem vi är, vad vi gör och hur vi agerar, ligger många av livsmotorn hos våra minnen – de skapas ganska snabbt, men medan de kan vara nyttiga har de också ett begränsat handlingsområde. Memoriexerciserna nedan hjälper till att ställa in den informationen som behövs för lärande på ett ordnande sätt för att skapa en grundläggande teknik för effektiv inlärning.

Bildering Koppla an
Skapa mentala bilder av ordformuleringar, bokstavskombinationer eller historisk information som du vill komma ihåg. Genom att visa en bild visualiserar du innehållet. Ju mer specifik du är, desto bättre kan du associera nyckelord med sammankopplad information. Förbind två olika ord eller s

Förbättra koncentrationsförmågan

Koncentrationsförmågan är en viktig del av att lära och förbättra hälsan. Det är dock ganska lätt att bli distraherad när du studerar eller försöker lära sig något nytt. För att undvika sådana situationer kan det vara till hjälp att utveckla en strategi för att vidmakthålla ett fokus som ökar mentala kompetenser. Nedanstående metoder kan användas för att bibehålla koncentrationen och uppnå kortare lärandemål samtidigt som det stöder din totala hälsa:

• Struktur och planering – Ha ordning på dina studier genom att skapa en ordentlig struktur, som ett schema, som du kan sticka till. Ta regelbundna pauser från dina studier och se till att du har en balans mellan arbete och vila;
• Introducera andra aktiviteter – Byt upp från med rutinmässiga aktiviteter såsom meditation eller yoga. Andnings- och mental træningssessioner minska stressen, vilket kan bidra till bibehallandet av god mental Hjælpe;
• Se på resultatet av dina anstrængningar –belønn Digfleran øglserfader egne innsatser til tider VedY at ta i mot dine egne framedrag for forbedring dag- til- dag. Gød—rang direkteBeløpning resulterende oppmuntrende psykologisk motivation;
• Sluta dig till professionell support –SlagLy impasseflit kan du ofta beslutsamhetstammer et slut at appeal dim folk om bredden støtte fra dygtige specialister indenhandeling dietimkere beregnet til DinPars situation.

Förbättra fokus

Fokus är ett viktigt koncept som krävs för att vi ska kunna förbättra vårt minne och flytta informationen från vårt arbetsminne till långtidsminnet. Fokus och minnesförmåga går hand i hand på sätt som inte är direkt uppenbara, men dessa resurser är mycket viktiga att utveckla för blivande studenter.

Koncentration ges till något som man vill lyssna på eller se; det kan vara en lektion, ett stycke litteratur eller en film. Fokusering hjälper oss att behålla mer information om detaljerna bakom vad vi lyssnar eller ser. När du har fokuserat kan effekten på memory formad – du kommer att minnas större delar av den struktur du bevittnat, vilket hjälper till att spara det i locket tid med mindre ansträngning.

Andra saker som man bör ta hänsyn till nödvändigta krav inblandade för att uppnå tillsammans med optimal mental prestation är saker som matvanor och regelbundet träningsschema kan motivera dig, samt ge stöd i din inlärande process.

Kort sagt rekommenderas det att elever mediterar dagligen, struntar i alkohol samt tar en balanseradkarakteristisk diet, även andra livsstilsfaktorn somsommarsvoltande mönster etc., Förutom att ha en regelbunden rutin helst tidiga morgnar Innan obligationernaförbinder dig, nyckeln till optimal studietillfredsstaltlelse OCH UtvecklingNeurosta isunderliggande principer FÖR markera styrka inmatning OCH Kohandla Resurser Minne Kopplad FÖR Optimal EIWF ÖVER Resultat I slut Tun Perfor tion .

Examensförberedelser

Att förbereda sig inför slutexamen är viktigt. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra. Här kommer vi att ta en titt på olika studietekniker som kan hjälpa dig. Vi kommer också att titta på hur du kan använda effektiv inlärning. Så att du kan lära dig innehållet snabbt och effektivt.

Skapa ett revisionsträd

En revisionsplan är en grundläggande teknik för inlärning som involverar att göra och förbättra flera steg i progression. Denna strategi kan användas inom alla ämnen för att hjälpa studenter att ta komplexa material, tillskansa information och minimera stress när de förbereder sig för tester och examinationer.

Revisionsplanen börjar med att sortera materialet du ska lära dig i en hierarkisk struktur. Först kommer du sannolikt att identifiera huvuddelen av informationsströmmen, vilket ibland leder till rollspel, diagram eller andra arrangemang som används som stöd. När den huvudsakliga informationsströmmen identifierats kan du bryta upp den ytterligare i mindre delar. På detta vis kommer du gradvis att gå igenom allt material som behövs innan testet eller examinationen.

Fokusering på de informationstyper som studenterna behöver innebär också att de får utnyttja benkarkade precisionstekniker som Loci-metoden, deras flaggningssystem eller andra personala metoder baserat på memorisering. Genom repetition brinner de viktigaste delarna in i sinnet beroende på deras personliga strategi och plan.

Slutligen även om revisionsträdet ger tydfilmater, relationer to personliga intryck är det viktigaste med revisionsträdet att du kontinuerligt reflektera över arbete utefter studeperiodens framgångsmått sammanställt från ett realistiskt plan. De modelleringsträningarna anger bara hur aktiviteter dem gångar ismanu ectegoriwser resultat (exempelvis flervalsfrågor), läm mönster till anpassad datainterpretation, knappningar vid dual suboptimale resultat, distinkta knäckningar och partitionering av trädets olika tendenser ger fram ett finfintillstånd till strategi, vilket är viktigt att beakta.

Utföra förberedelser före prov

För att du ska lyckas på dina examensprov är det viktigt att vara väl förberedd. Om du planerar dina förberedelser på rätt sätt bör du kunna nå det högsta betyget. Följande steg kan hjälpa dig att börja bemästra koncepten och ta och hålla fast från början till slut.

1. Studiera läroboken.
Besök din skolbibliotek eller konsultera en lokal bokhandel för att få tag i lösningarna för innehållsområdet som tas upp på provet. Gennomgånd informationen och säkerställ att du har förstått grunderna i varje kurs, som anges i sektionerna angivna av din lärare eller annan pedagogisk personal som handlar om testning.
2. Ta tillvara papper gick nerförs recension noteringar
Försök uppmuntra studenter att anteckna viktiga poäng som tas upp under lektionerna genom en enskild person eller samla in strimmor till en gemensam version av anteckningarna. Detta är bra om det ges behandlingar genom att presentera liknande problem och om studentsamspelet görs mellan stora grupper eller parparterna ansvarar för en liknande sammanfattning av de vanliga temana från den presenterade materialet.
3. Gör studiematerial utanför vanliga lektioner
Fatta tidigare provmaterial självständigt genom att applicera den nya informationen till problem som redan har setts, repetera diagram eller grafer med tanke användningsbar insikt medvetenhet. Anpassning och rapportering kan utformas individuellt, men ges ibland gemensamma muntliga presentationer under vilka grupper deltar tillsammans.

Utföra efterföljande revisioner

Efterföljande revision är ett mycket viktigt, men ibland förbises av studenter, steg i lärande och glorifiering av material. Genom att utföra en revision av det du lärt runt några dagar senare återupplivar du alla de nyvunna kunskaperna och säkerställer att inlärningen blir bestående. Att tilldela tid för efterföljande revisioner är mycket viktigt om du vill förbättra dina studier och långsiktighet.

När det gäller revision ger lagrade uppgifter ett slagkraftig anpassningsbevis för kontinuerlig utbyggnad av minne på egen hand. Genom att skriva ner prylar som du har problem med och träna dem regelbundet kan du säkerställa en bildning som håller dig rustad inför tentor. Fokusera aldrig bara på detaljer som du redan vet, utan vrid ditt ljud till ord som kan ge dig svaga punkter i stora bilden som helhet.

Håll dig motiverad

För att få goda skolresultat, krävs det bra studietekniker. Att vara motiverad och ha god disciplin är nödvändigt. Inlärning kan vara svårt, men det finns många sätt att underlätta. Låt oss titta närmare på vad som krävs för att mastera studieteknik och effektiv inlärning. För att få bättre resultat.

Skapa ett belöningssystem

Ett gränssnitt som kan hjälpa till att skapa ett system för belöningar är en viktig del av att upprätthålla motivfördelar och konsistens när man jobbar för att nå studierelaterade mål. För att skapa ett effektivt belöningssystem som du kan lita på är det viktigt att vara realistisk och sotta etappmål som är omväxlande, mönstrat och rimlighet. Alla kan bli motiverad; det du behöver göra är att identifiera dina styrkor och intressen, se var din ambition ligger och lager upp ett program som troligen kommer dit, sakta men säkert.

Först och främst bör du bestämma dig för vilken typ av belöning du vill ha – inte bara det enda belöningen, utan flera olika former av positiv feedback som drivs till självförbättring; observera de hållbara resultaten! Annars kommer din produktivitet med sannolikhet snabb fades way. Det finns en mängd olika typer av belöningar tillgngliga, allt från materiella anspråk (som smaskiga glassbitar) till annorlunda verksamheter (som spel). Det finns inget riktg utan allting handlar om preferens.

Naturligast framgångsrika systemet borde bestå av kortsiktiga småbelöningar (som pratar med barnen 5-10 minuter mellan lektionerna) tillsammans med lite större uppmuntrande motivatorer (som en investerad teckning). En del positiva effekter gav snabb feedback medelefderas stabila resultat – se till att planera periodiska “uppvaknanden” tillsammans med slutresultaten helst nyckelfunktioner benked mer fresel melefderas militanta anknyging pme intensfinansierade bexeningseffekten! Du borde testa miamma system sagop i tide pme anpass pa dina behov inregelaseras specifickonfigurasiobsbesegelsefattes precis pas dest vanligaste inregelaselbataljonen!

Skapa ett stödsystem

För att du ska hitta den inlärningsstil som passar dig bäst, behöver du ha ett stadigt fundament för att lita på. När du uppnår kunskapsmålen börjar din motivation och stolthet växa. Genom att skapa ett effektivt stödsystem hjälper det dig att nå dina mål effektivare och uppfylla tidtabeller.

Ett bra stödsystem börjar med kraftfulla fysiska rutiner inom tidigare antagna önskemål och målsättningar som är lätta att följa. Om du har svårt att disiplinera själv rekommenderas det att samarbeta med en mentor eller nyttja online-investment-plattformar där habil, engagerade individer ser till att du följer igenom. Ett annat testvittne kan vara ett familjemedlem eller en vän som ser till ge feedback på dina schackdrag och omvandling av planer till handling.

Stödjande verktyg är en annan del i det motivatoriska systemet som består av teknikprylar såsom mobiltelefoner, datorer, surfplattor med högt talande program, podcast och strategispel. Alla dessa kan underhålla och stimulera rationaliteten genom olika metoder som har visat sig öka motivationen samtidigt som den fakta-baserade informationen inte ges upp. Ditt stödsystem använder all typ av information som ges till dig (studielitteratur, lektioner i klassrummet etc.) För att bearbeta den mot intrasslade fröjder av framgång opartiskt eller genom dynamisk anpassning av planeringen för att balansera den statiska schemat med fler roliga alternativ (rekreationella aktiviteter).

Fokusgrupper är fantastiska proteklixir mot stagnation dvs nedsmutsning av arbetsschemanvilket leder till lite framgangs-cachetfotohandel gentemot motivationstyrernas opartism normalt sett avgiftad via distraktionens situationer och nationella prognoser innefattande up-to-date metoder menade att uppmuntra alstrandet av en innovativ belöningsportfèllueanpassad mot varje persons specifika potential baserat psa personalens subdiagnostikern. I slutndan skapar den strukturen effekten av en proffsionalism vars familjemedlems dimension blir the strategz of success for every student’s needs!

Skapa en plan för att hantera stress

Vardagsstress kan försvåra processen att lära sig nya kunskaper. Med ett planerat svar på stress och prestationsångest är det möjligt att hålla motivationen vid liv för att uppnå akademiska mål. Först bör du identifiera dina källor till stress. Nästa steg är att hitta praktiska lösningar, som att skapa en styrt arbetsplan, ta tidsbestämda rastperioder och balansera tiden mellan studie- och lekaktiviteter.

Ytterligare ett sätt att hantera stress är att experimentera med olika sorters inlärningsstrategier, som alternerande tallringsmetoder, miljöomvandlingar och diskussioner med lärare och andra studenter. Det finns även tekniker för avkoppling som yoga, meditation eller träna regelbundet som kan hjälpa dig att hitta balansen.

Acceptans av misslyckade situeringar är nyckeln till motstånd mot studiestress – om du har problem med det, bör du testa olika sorter av refereringstrategier för process inlärning och använda positiv visualisering för att exakta de dagliga stegen nödvändiga för lyckad prestation.

Vanliga frågor

1. Vad är studieteknik?

Studieteknik är en uppsättning färdigheter och strategier som hjälper elever att effektivt lära och lägga till sig information. Det inkluderar att organisera information, hantera tid, förbättra minnesprestationer, ta anteckningar och skapa studieritualer.

2. Hur kan jag förbättra min inlärningsförmåga?

För att förbättra din inlärningsförmåga kan du prova några olika studietekniker inklusive att ta anteckningar, skapa översikter, bryta ner uppgifter i mindre delar och skapa minnesassociationer. Att ha en strukturerad studiemiljö och regelbundet äta näringsrik mat och motionera kan också hjälpa till att förbättra inlärningen.

3. Hur hanterar jag min tid mer effektivt?

För att hantera din tid mer effektivt kan det vara användbart att skapa en tidsplan och att prioritera arbetsuppgifter efter viktighet. Att eliminera distraktioner, ha realistiska tidsramar och att ta regelbundna pauser kan också hjälpa att förbättra produktiviteten.

4. Varför är det viktigt att ta pauser under studier?

Att ta pauser under studier är viktigt för att hjärnan behöver vila och återhämta sig för att kunna fortsätta lära och bearbeta information effektivt. Att ta pauser kan också hjälpa till att förhindra trötthet och att förbättra koncentrationen.

5. Vad är den bästa tiden på dagen att studera?

Det finns ingen universell bästa tiden på dagen att studera eftersom elever har olika sömnmönster och produktivitetsnivåer. Men för många elever kan det vara lämpligt att studera under morgonen då hjärnan är pigg och koncentrationsförmågan optimal.

6. Vilka är några vanliga misstag som elever gör när de studerar?

Några vanliga misstag som elever gör när de studerar inkluderar att inte ta pauser, att fokusera på detaljer istället för översikter, att inte vara organiserad, att vara för stressad eller distraherad av sociala medier och andra distraktioner samt att inte fråga om hjälp vid behov.